ip چیست و کاربرد آن

مفهوم آدرس آی پی (IP) چیست؟

نشانی پروتکل اینترنت ) Internet Protocol Address ( یا به اختصار نشانی آی پی ) IP Address ( شماره ایست که به هرکامپیوتر متصل به اینترنت اختصاص داده میشود تا بتوان به کمک آن شماره به کامپیوتر مربوطه دسترسی داشته و تبادلاطلاعات نمود.
ای پی ) IP ( یک آدرس منطقی که برای مشخص کردن دستگاه در ارتباط بین شبکه ها تعیین میشوداز چهار رقم تشکیل شده است که با نقطه از هم جدا میشوند .

بطور مثال ۲۹۱٫۲۶۱٫۲۱٫۱۱
۴*۱= هر عدد هشت بیت است که در مجموع میشود ۲۱ بیت ۲۱
اعداد بکاربرده شده دسیمال هستند و بین ۱۲۲-۱ می باشند
همانطور که گفته شد هر ip address از ۲۱ bit تشکیل شده است و هر ip از چهار بخش تشکیل شده است که به هر
بخش octet نیز گفته میشود بطور مثال ۲۹۱ یک octet میباشد
IP Address Classes کلاس های مختلف IP نسخه ۴٫۱
متخصصان شبکه با توجه به نیاز شبکه تصمیم به استاندارد سازی و ایجاد کلاسهای مختلف شبکه نموده اند که با توجه به
نیاز هر شبکه باید از آن استفاده نمود.

کلاس های پایه ip

  سه کلاس  پایه ای مختلف آدرس دهی IP، برای شبکه‌ های بزرگ، متوسط و کوچک   وجود دارد. کلاس A برای شبکه‌های بزرگ، کلاس B برای شبکه‌های متوسط و کلاس C برای   شبکه‌های کوچک می باشد. علاوه بر این سه کلاس، کلاس D برای پخش چندگانه ارسال اطلاعات   به گروهی از رایانه‌ها، و کلاس E برای کارهای جستجو وجود دارند. برای شرکت در پخش   چندگانهٔ IP، مجموعه‌ای از رایانه‌های میزبان باید بر سر استفاده از آدرس پخش   چندگانه، به طور مشترک توافق داشته باشند. پس از تشکیل گروه پخش چندگانه، یک کپی از
هر بستهٔ اطلاعاتی فرستاده شده به نشانی پخش چندگانه، هر رایانهٔ میزبان در   مجموعه تحویل می‌گیرد. بنابراین نخستین ۴ بیت (از سمت چپ) آدرس IP کلاس آن را مشخص   می‌کند. همچنین اگر نمایش نقطه‌دار را در نظر بگیریم از روی مقدار دهدهی بایت اول،   کلاس آن تشخیص داده می‌شود.

ip-class

ای پی آدرسها در ۲ کلاس رده بندی میشوند و عدد اول هر آدرس نشان دهنده کلاس آن آدرس است
Class A 1-126 Class B 128-191 Class C 192-223 Class D 224-239 Class E 240-254

مثلا ip 10٫۲۱٫۲۱٫۲ با توجه به اینکه رقم اول آن ۱۰ است نشان دهنده این است که در کلاس A می باشد.
ip 191٫۲۶۱٫۲۱٫۱۱ با توجه به اینکه رقم اول آن ۹۱۰ است نشان دهنده این است که در کلاس C می باشد
Loop Back
اگر دقت کرده باشین عدد ۱۱۰ در کلاسهای فوق نبود به این دلیل است که این عدد برای چک کردن کارت شبکه مورد
استفاده قرار میگیرد و اگر بخواهیم از صحت سالم بودن کارت شبکه اطمینان حاصل کنید میتوانید از این آدرس استفاده کنید
ping 127.0.0.1 کلاس A شبکه های کلاس A برای شبکه هایی که تعداد شبکه هایشان کم ,ولیکن تعداد میزبانهایشان زیاد است و معمولا برای
استفاده توسط انستیتوهای دولتی و آموزشی انتخاب میشوند مناسب هستند
در یک آدرس شبکه کلاس A , بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه (network address) و سه بخش دیگر نیز
نشاندهنده آدرس میزبان (host address) در شبکه است.بطور مثال IP 10.20.20.20 عدد ۲۱ به آدرس شبکه و عدد
۱۱٫۱۱٫۱۱ به آدرس میزبان تعلق دارد
در آدرس دهی کلاس A اولین بیت صفر میباشد
۱۲۲۲۲۲۲۲ = ۱ + ۶۴ + ۲۱ + ۲۶ + ۱ + ۴ + ۱ + ۲ = ۲۱۱
کلاس B
شبکه های کلاس B برای شبکه هایی که تعداد شبکه هایشان بین شبکه های بسیار بزرگ و بسیار کوچک است در نظر
گرفته شده است
در یک آدرس شبکه کلاس B دو بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه و دو بخش دیگر نشاندهنده آدرس میزبان است
بطور مثال IP 172.16.10.10 عدد ۲۱۱٫۲۶ به آدرس شبکه تعلق دارد و عدد ۲۱٫۲۱ به آدرس میزبان تعلق دارد
دِر آدرس دهی کلاس B دومین بیت صفر میباشد
۲۱۲۲۲۲۲۲ = ۲۱۱ + ۱ + ۲۱ + ۲۶ + ۱ + ۴ + ۱ + ۲ = ۲۹۲
کلاس C
شبکه های کلاس C برای شبکه هایی که تعداد شبکه های زیادی دارند اما میزبان کمتری دارند تدارک داده شده است
در یک آدرس شبکه کلاس C , سه بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه و بخش آخر به آدرس میزبان تعلق دارد
بطور مثال IP 192.168.10.20 عدد ۲۹۱٫۲۶۱٫۲۱ به آدرس شبکه و ۱۱ به آدرس میزبان تعلق دارد
در ای پی آدرس دهی کلاس C , سومین بیت صفر میباشد
۲۲۱۲۲۲۲۲ = ۲۱۱ + ۶۴ + ۱ + ۲۶ + ۱ + ۴ + ۱ + ۲ = ۱۱۲
کلاس D
آدرس کلاس D برای Multicasting استفاده میشود
بدلیل اینکه این آدرس رزو شده است بهمین دلیل از بحث درباره آن خوداری میکنیم
در کلاس D چهارمین بیت صفر میباشد
۲۲۲۱۲۲۲۲ = ۲۱۱۲۶۴۲۲۱۲۱۲۱۲۴۲۱۲۲ = ۱۲۹
Multicasting
فرایند ارسال یک پیام,همزمان به بیش از یک مقصد در شبکه را گویند
کلاس E آدرسهای کلاس E برای research and Development استفاده میشود.

کلاس طول (bit) شروع پایان CIDR subnet mask
Class A ۰ ۰٫۰٫۰٫۰ ۱۲۷٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵ ۲۵۵٫۰٫۰٫۰
Class B ۱۰ ۱۲۸٫۰٫۰٫۰ ۱۹۱٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵ /۱۶ ۲۵۵٫۲۵۵٫۰٫۰
Class C ۱۱۰ ۱۹۲٫۰٫۰٫۰ ۲۲۳٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵ /۲۴ ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰
Class D (multicast) ۱۱۱۰ ۲۲۴٫۰٫۰٫۰ ۲۳۹٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵ Not Defined
Class E (reserved) ۱۱۱۱ ۲۴۰٫۰٫۰٫۰ ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵ Not Defined
IP محدوده تعداد آدرس‌ها کلاس CIDR block
۲۴ – ۱۰٫۰٫۰٫۰ – ۱۰٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵ ۱۶,۷۷۷,۲۱۶ Single Class A ۱۰٫۰٫۰٫۰/۸
۲۰ – ۱۷۲٫۱۶٫۰٫ – ۱۷۲٫۳۱٫۲۵۵٫۲۵۵ ۱,۰۴۸,۵۷۶ ۱۶ contiguous Class Bs ۱۷۲٫۱۶٫۰٫۰/۱۲
۱۶ – ۱۶۹٫۲۵۴٫۰٫۰ – ۱۶۹٫۲۵۴٫۲۵۵٫۲۵۵ ۶۵,۵۳۶ Single Class B ۱۶۹٫۲۵۴٫۰٫۰/۱۶
۱۶ – ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۰ – ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۵۵٫۲۵۵ ۶۵,۵۳۶ Single Class B ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۰/۱۶

برای اتصال یک شبکهٔ خصوصی به اینترنت از پروتکل NAT
استفاده می‌شود به این ترتیب که نشانی خصوصی به یک یا چند نشانی
منحصربه‌فرد عمومی ترجمه می‌شود.

IP ایستا (Static) و پویا (Dynamic)
IP پویا (Dynamic) با هر بار وصل‌شدن به شبکهٔ داخلی و یا اینترنت تغییر
می‌کند. اما IP ایستا (Static) اینطور نیست. IP پویا (Dynamic) در هر
شبکه توسط کارساز پروتکل پیکربندی پویای میزبان (DHCP Server) به
رایانه‌ها در شبکه اختصاص داده می‌شود. یعنی وقتی شما به اینترنت و یا
شبکهٔ داخلی وصل می‌شوید، کارساز پروتکل پیکربندی پویای میزبان به شما
یک نشانی آی‌پی اختصاص می‌دهد. DHCP Server می‌تواند یک سرویس در
سیستم‌عامل‌های سرور باشد یا یک قطعهٔ سخت‌افزاری مانند مسیریاب (Router) و
یا نقطهٔ دسترسی (Access Point) در شبکه باشد
IP نسخه ۶٫۰
گسترش روز افزون اینترنت و نیاز به آدرس های بسیار بیشتر تیم IETF (Internet Engineering Task Force)
را برآن داشت تا به فکر تکنولوژی های جدیدی باشند تا امکان تعریف آدرس های
آی پی بیشتری فرآهم گردد. بهترین راه ساخت مجدد نشانی پروتکل اینترنت بود.
در سال ۱۹۹۵ میلادی نسخه جدید نشانی پروتکل اینترنت با نام IP Ver. 6.0 معرفی گردید . اندازه آدرس از ۳۲ بیت به ۱۲۸ بیت افزایش یافت و امکان آدرس دهی تا ۲۱۲۸
آدرس افزایش یافت. این کار تنها تعداد آدرس های اینترنتی را گسترش نداد،
بلکه باعث خواهد شد جدول مسیریاب های اینترنتی (روترها) کوچکتر شود. کلیه
سیستم‌عامل‌های جدید سرور و خانگی از جمله ویندوز ویستا به طور کامل
پشیبانی می‌شود ولی متاسفانه هنوز توسط بسیاری از مسیریاب های شبکه های
خانگی و تجهیزات شبکه عادی پشتیبانی نشده است.

درباره نویسنده

Related posts

ارسال فکس با کامپیوتر و لپ تاپ

شاید برایتان جالب باشد که آیا امکان دارد که از طریق کامپیوتر شخصی خود مثل لپ تاپ و pc  ارسال و دریافت فکس را انجام داد و چگونه؟ باید بدانیم که فکس از طریق خطوط تلفن پابت انجام میوشد و در واقع با شماره گیری شماره فکس مقصد و...

Read More

ERP چیست؟

ERP چیست؟ ERP یا Enterprise Resource Planning  را مي توان به عنوان نرم افزار يکپارچه اي تعريف نمود که داراي اجزا و يا ماژولهايي براي برنامه ريزي، توليد، فروش، بازاريابي، توزيع، حسابداري، مديريت منابع انساني، مديريت پروژه، مديريت موجودي، مديريت خدمات و نگهداري و تعميرات، مديريت حمل...

Read More
پراکسی سرور

پروکسی سرور (Proxy server)چیست و نحوه کار آن؟

proxy server چیست؟ سروری می باشد که به عنوان مرکز یا واسط بین سرورها و یا کلاینت مبدا و مقصد قرار می گیرد و هنگامی که یک کلاینت درخواستی را می فرستد پروکسی سرور این درخوست را دریافت و آن را تفسیر کرده و سپس اقدام به ارسال آن...

Read More

پاسخ دادن

چهار + 18 =