برچسب: پراکسی سرور

proxce

۱۱

آبان۱۳۹۵
proxy server چیست؟ سروری می باشد که به عنوان مرکز یا واسط بین سرورها و یا کلاینت مبدا و مقصد قرار می گیرد و هنگامی که یک کلاینت درخواستی را می فرستد پروکسی سرور این درخوست را دریافت و آن را تفسیر کرده و سپس اقدام به ارسال آن به ... بیشتر بخوانید
آبان ۱۱, ۱۳۹۵محسن